CIMB สินเชื่อบ้าน


cimb สินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัครขอ CIMB สินเชื่อบ้าน

  • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

พนักงาน

เอกสาร

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ


ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR – 4.86% MRR – 2.000% 2.49% 4.60%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR – 4.66% MRR – 2.000% 2.69% 4.65%

 

ทางเลือกที่ 2

ประเภท ปีที่ 1-3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
ทำประกันชีวิต MRR – 4.46% MRR – 2.000% 2.89% 4.71%
ไม่ทำประกันชีวิต MRR – 4.16% MRR – 2.000% 3.19% 4.79%

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 – 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 – 3 เดือนที่ 4 – 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR – 4.045% MRR – 4.045% MRR – 2.000% 3.03% 4.74%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR – 3.717% MRR – 3.717% MRR – 2.000% 3.33% 4.83%

 

ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุด 1% ของวงเงินกู้)

ประเภท ปีที่ 1 ปีที่ 2 – 3 ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
เดือนที่ 1 – 3 เดือนที่ 4 – 12
ทำประกันชีวิต 0% MRR – 3.936% MRR – 3.936% MRR – 2.000% 3.13% 4.770%
ไม่ทำประกันชีวิต 0% MRR – 3.608% MRR – 3.608% MRR – 2.000% 3.43% 4.850%

สมัคร CIMB สินเชื่อบ้าน ง่าย ๆ คลิก!