CIMB สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์


CIMB สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์

CIMB สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีบ้าน ผ่อนเบา ๆ ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำ Refinance ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15%

คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • อายุงาน
  • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • พนักงาน / ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน

เอกสารส่วนตัว

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

  • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลังไม่เกิน2 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกัน

สมัคร CIMB สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ง่าย ๆ คลิก