Category: สินเชื่อบ้าน CIMB


ก่อนสมัครสินเชื่อ มาทำความรู้จักประเภทของสินเชื่อต่าง ๆ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ . รายละเอียดสินเชื่อ สินเชื่อเอนกประสงค์ มอร์เกจพาวเวอร์ CIMB THAI อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก 4.29% สำหรับผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาท สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน Read more…


CIMB สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีบ้าน ผ่อนเบา ๆ ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำ Refinance ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) อายุงาน อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก พนักงาน / ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ 30,000 Read more…


คุณสมบัติผู้สมัครขอ CIMB สินเชื่อบ้าน สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น อายุ 21 – 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี) อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6 เดือนขึ้นไป * พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 1 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบการธุรกิจสวนตัวและเจ้าของกิจการ 2 ปีขึ้นไป ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ Read more…